Skip to main content

Full text of "Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Giessenlanden 2016"

See other formats


Nr. 26286 

3 maart 
2016 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Giessenlanden. 


Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Giessenlanden 2016 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Giessenlanden 

gezien het voorstel d.d. 15 december inzake Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente 
Giessenlanden; 

gelet op de artikelen 2.10 lid 5, 2.12 lid 2 en 2.13 van de Verordening beschermd wonen en opvang 
gemeente Giessenlanden 2015; 

BESLUIT: 

vast te stellen Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Giessenlanden 2016 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Artikel 1.1 

Begripsomschrijvingen 

1. In deze nadere regels wordt onder 'verordening' verstaan: de verordening beschermd wonen en 
opvang gemeente Giessenlanden. 

2. Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven 
hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuurs¬ 
recht en de verordening. 

Hoofdstuk 2 Verantwoording pgb 

Artikel 2.1 

Controle en verantwoording PGB 

1. Iedere cliënt legt verantwoording af over (de besteding van) het persoonsgebonden budget. 

2. De cliënt voert een deugdelijke administratie in verband met de verantwoording. 

3. De controle van de door de cliënt aan het college afgelegde verantwoording van het persoonsge¬ 
bonden budget vindt steekproefsgewijs plaats. 

Hoofdstuk 3 Beschermd wonen 

Artikel 3.1 

Criteria 

De cliënt kan in aanmerking komen voor beschermd wonen, indien hij, onverminderd de in de wet en 
de verordening genoemde criteria, voldoet aan alle volgende criteria: 

a. Er is noodzaak tot verblijf in een veilige/beschermde omgeving in een accommodatie van een 
instelling, als onderdeel van de ondersteuningsbehoefte, met intensieve begeleiding en met het 
daarbij behorende toezicht. 

b. De cliënt kan onvoldoende beroep doen op het sociale netwerk. 

c. Er is geen inzet van ambulante begeleiding in de thuissituatie. 

d. Er is geen sprake (meer) van klinische behandeling op grond van de Zorgverzekeringswet. 

Artikel 3.2 

Persoonsgebonden budget 

1. Het aanbod beschermd wonen is te verdelen in drie categorieën: 

a. Beschermd wonen 1 

b. Beschermd wonen 2 

c. Beschermd wonen 3 

2. Het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen bedraagt per jaar maximaal: 

a. Beschermd Wonen 1 :€ 31.772,09. 

b. Beschermd Wonen 2: € 39.366,12. 

c. Beschermd Wonen 3: € 50.929,39. 

3. In afwijking van het tweede lid bedraagt een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen 
bij het betrekken van beschermd wonen bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk per 
jaar maximaal: 


Gemeenteblad 2016 nr. 26286 3 maart 2016 
Gemeente 

Ciessenlanden 


J 


a. Beschermd Wonen 1 :€ 21.613,67 

b. Beschermd Wonen 2: € 26.779,68. 

c. Beschermd Wonen 3: € 34.645,85. 


Hoofdstuk 4 Opvang 
Artikel 4.1 

Criteria 24-uursopvang 

1. De cliënt komt in aanmerking voor 24-uursopvang, indien hij, onverminderd de in de wet en de 
verordening genoemde criteria, voldoet aan alle volgende criteria: 

a. Er is een noodzaak tot verblijf in een veilige omgeving, als onderdeel van de ondersteunings- 
behoefte, met intensieve begeleiding. 

b. Er is sprake van (dreigende) uithuiszetting, dakloosheid en/of thuisloosheid. 

c. De cliënt kan onvoldoende beroep doen op het sociale netwerk. 

d. Er is sprake van ernstige problemen op minimaal drie van de leefgebieden van de zelfred- 
zaamheidsmatrix. 

e. De cliënt verschaft inzicht in zijn financiële situatie (incl. schulden) en werkt mee aan het fi¬ 
nancieel beheer en oplossen van zijn financiële problematiek. 

f. De cliënt werkt actief mee aan een hulpverleningstraject. 

g. De cliënt heeft een dagbesteding of zet zich in om minimaal voor 20 uur een zinvolle dagbe¬ 
steding te hebben. 

2. De cliënt komt maximaal 1 jaar in aanmerking voor 24-uursopvang. 

Artikel 4.2 

Persoonsgebonden budget opvang 

1. Het persoonsgebonden budget voor opvang bedraagt per jaar maximaal € 35.439,50. 

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt een persoonsgebonden budget voor opvang bij het be¬ 
trekken van opvang bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk per jaar maximaal € 
24.108,50 


hoofstuk 5 BIJDRAGE in de kosten 


Artikel 5.1 

Bijdrage 

1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor beschermd wonen en 24-uursopvang. 

2. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt vastgesteld op het toegestane maximumbedrag 
in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, met dien verstande dat de bijdrage niet meer bedraagt dan 
de kostprijs. 

3. De eigen bijdrage voor 24-uursopvang wordt vastgesteld en geïnd door de instelling waar de 
cliënt verblijft. 


Artikel 5.2 

Algemene voorzieningen 

1. De cliënt is een bijdrage verschuldigd voor crisisopvang. 

2. De bijdrage voor crisisopvang wordt vastgesteld op het toegestane maximumbedrag in het Uit¬ 
voeringsbesluit Wmo 2015, met dien verstande dat de bijdrage niet meer bedraagt dan de kostprijs. 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 

Artikel 6.1 
Overgangsrecht 

Het besluit beschermd wonen en opvang gemeente Giessenlanden 2015 wordt ingetrokken met de in¬ 
werkingtreding van deze nadere regels, met dien verstande dat zij van toepassing blijft ten aanzien van 
een op grond daarvan genomen besluit totdat het college, onder intrekking van dit besluit, een nieuw 
besluit op grond van deze nadere regels heeft genomen. 


2 


Gemeenteblad 2016 nr. 26286 3 maart 2016 
Gemeente 

Giessenlanden 


J 


Artikel 6.2 

Inwerkingtreding 

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2016. 

Artikel 6.3 

Citeertitel 

Deze nadere regels worden aangehaald als "Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente 
Giessenlanden 2016. 

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2015, 

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden, 

de secretaris, de burgemeester (wnd.), 

drs. M. Does MCM ir. W.E. ten Kate 


3 


Gemeenteblad 2016 nr. 26286 3 maart 2016